Strona główna => Organy przedszkola => Rada rodziców

Zgodnie ze statutem:

§ 16

1.        Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2.        W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu, w wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

3.        Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady rodziców są protokołowane.

4.        Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności zaś:

a)            wyraża opinie na temat funkcjonowania placówki,

b)           z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole,

c)            może występować do rady pedagogicznej w sprawie podejmowania uchwało wprowadzaniu innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

d)           opiniuje program rozwoju placówki.

5.        W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

6.        Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

7.        Na terenie przedszkola na wniosek rodziców mogą być organizowane dodatkowe zajęcia, zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zajęcia dodatkowe akceptuje Rada Rodziców i są one dodatkowo płatne z funduszy Rady.

 

 Utworzył/Odpowiada: Magdalena Kiliszek - 2013-12-03 14:45:51
Udostępnił: Magdalena Kiliszek - 2013-12-05 13:22:38
Zaktualizował: Magdalena Kiliszek - 2014-01-24 16:29:39

Pokaz rejestr zmian atrykułu