Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna

Zgodnie ze statutem:

 

§ 15

1.   Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2.   W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3.   Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4.   Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5.   Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6.   Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

a)           przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian,

b)           zatwierdzenie a także przedłożenie go radzie rodziców,

c)            opracowanie programu rozwoju placówki,

d)           podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

e)           uchwalanie regulaminu swojej działalności i regulaminu pracy,

f)             ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

g)           podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy,

h)           ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

7.   Rada pedagogiczna opiniuje:

a)           projekt planu finansowego przedszkola,

b)           wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

c)            organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

d)           propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

8.   Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

9.   Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

10.         W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

11.        Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

12.        Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

13.        Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

14.        Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

15.        Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

16.        Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w § 14 pkt 5.Utworzył/Odpowiada: Magdalena Kiliszek - 2013-12-03 14:45:51
Udostępnił: Magdalena Kiliszek - 2013-12-05 13:22:38
Zaktualizował: Magdalena Kiliszek - 2014-01-24 16:30:24

Pokaz rejestr zmian atrykułu