Strona główna => Organy przedszkola => Wicedyrektor

Zgodnie ze Statutem Przedszkola:

§ 34

1.           W przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Powołania i odwołania wicedyrektora dokonuje dyrektor przedszkola po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i organu prowadzącego.

2.           Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem:

a)           współkieruje bieżącą działalnością dydaktyczną przedszkola,

b)           współdecyduje o organizacji pracy zajęć dodatkowych,

c)            sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy pozostałych pracowników,

d)           wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola, a szczególnie te zlecone przez dyrektora,

e)           reprezentuje placówkę na zewnątrz w przypadku nieobecności dyrektora.

3.           Do zadań wicedyrektora należy:

f)     hospitowanie nauczycieli, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonywanie analizy i oceny ich pracy.

g)    opracowanie wraz  zespołem nauczycieli dokumentacji przedszkolnej - programu rozwoju przedszkola, planu  rocznego  pracy, planu ewaluacji oraz ich realizację

h)   sprawowanie  nadzoru nad prowadzeniem praktyk dla studentów zakładów kształcenia nauczycieli, przydzielanie opiekunów i rozliczanie ich ze sprawowanej opieki.

i)     reprezentowanie placówki na zewnątrz oraz odpowiedzialność za całokształt pracy przedszkola podczas nieobecności dyrektora

j)     zapewnienie dzieciom podczas pobytu w przedszkolu i na jego terenie opieki pedagogicznej w celu zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom,

k)   prawidłowe organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli  i prowadzenie właściwej dokumentacji,

l)     nadzór nad pełną realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych i dydaktycznych przez nauczycieli oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej,

m)  nadzorowanie prowadzenie ewidencji pomocy dydaktycznych, zabawek, księgozbioru, strojów i innych wartości materialnych

n)   organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej (koordynator zespołu) oraz nadzór nad pracami zespołów powołanych w przedszkolu.

 Utworzył/Odpowiada: Magdalena Kiliszek - 2013-12-03 14:45:51
Udostępnił: Magdalena Kiliszek - 2013-12-05 13:22:38
Zaktualizował: Magdalena Kiliszek - 2014-11-05 12:27:29

Pokaz rejestr zmian atrykułu