Strona główna => Organy przedszkola => Dyrektor

Zadania dyrektora zgodnie z § 14 Statutu Przedszkola

1.        Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

2.        Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

3.        Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom (pracownikom przedszkola) w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

a) Dyrektor jako pracodawca i bezpośredni przełożony obowiązany jest egzekwować przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpiecznej i higienicznej pracy, które pracownicy są obowiązani bezwzględnie realizować.

4.        Zadania dyrektora są następujące:

a)             kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

b)             sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

c)             sprawowanie nadzoru pedagogicznego i opracowywanie planu nadzoru z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników, przekazywania informacji z nadzoru radzie rodziców i radzie pedagogicznej, opracowywanie programu rozwoju placówki, wspólnie z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników nadzoru pedagogicznego, gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach, sprawowanie opieki nad dziećmi i stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

d)             ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

e)             przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

f)              przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

g)             wstrzymywanie uchwał rady rodziców i rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy,

h)            dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

i)              organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

j)              współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

k)             kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

l)              przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,

m)           organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

n)            podejmowanie decyzji o objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi oraz o terminie ich zakończenia,

o)             podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców,

p)             zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

q)             stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

r)              koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

s)             współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

t)              administrowanie Zakłądowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z obowiązującym regulaminem

u)            prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

v)             wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

5.     W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną, radą rodziców, a w szczególności:

a)            zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;

b)           w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

6.     Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

7.     Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

 Utworzył/Odpowiada: Magdalena Kiliszek - 2013-12-03 14:45:51
Udostępnił: Magdalena Kiliszek - 2013-12-05 13:22:38
Zaktualizował: Magdalena Kiliszek - 2014-11-05 12:27:16

Pokaz rejestr zmian atrykułu