Strona główna => Dyrekcja i pracownicy => Pracownicy obsługi

Zgodnie ze Statutem Przedszkola:

§ 37

1.  Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest:

a)               zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej,

b)              utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

c)               współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

2.  Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników:

a) pomoc nauczyciela:

a)                     spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków poleconych przez nauczyciela oddziału oraz inne prace wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia,

b)                     pomoc nauczycielce w prowadzeniu zajęć, zabaw,

c)                     troszczenie się o życie i zdrowie dzieci,

d)                     troszczenie się o stan techniczny zabawek i sprzętów,

e)                     utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach, itp.

f)                      wyjątkowa dbałość o bezpieczeństwo dziecka.

 

b) woźna oddziałowa:

a)                     prace porządkowe – codzienne utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania,

b)                     organizacja posiłków i wypoczynku dla dzieci,

c)                     pomoc w opiece nad dziećmi,

d)                     przestrzeganie BHP – odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi środków chemicznych, oszczędne gospodarowanie nimi,

e)                     gospodarka materiałowa,

f)                      zgłaszanie każdorazowego wyjścia z placówki dyrektorowi przedszkola,

g)                     dbałość o bezpieczeństwo dzieci oraz o bezpieczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu

h)                    pilnowanie, aby drzwi wejściowe do budynku przedszkola były zamknięte, a na teren placówki nie wchodziły osoby nieupoważnione

i)                      razem z nauczycielem wychodzenie z dziećmi do ogrodu i na spacery,

j)                      pomoc nauczycielowi w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci,

k)                     przebywanie w Sali razem z nauczycielem i grupą, opuszczanie Sali jedynie w celu wykonania swoich obowiązków.

c) kucharka:

a)                     uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu według nich posiłków,

b)                     przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych oraz racjonalne ich zużycie,

c)                     oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi, zwłaszcza podczas ich obróbki (czyszczenie i obieranie),

d)                     przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno – sanitarnych, BHP, i p. poż.,

e)                     prowadzenie magazynu podręcznego,

f)                      utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego, przestrzeganie wzorowej czystości w pomieszczeniach kuchennych,

g)                     uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni,

h)                    pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.

 

d) pomoc  kucharki:

a)                     oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami,

b)                     przygotowanie potraw zgodnie z sugestiami szefa kuchni i kierownika do spraw gospodarczych,

c)                     pomoc przy porcjowaniu i wydawaniu posiłków,

d)                     dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi,

e)                     przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno sanitarnych i przepisów BHP, i p. poż.

 

e) intendent

 

a)                     terminowe naliczanie odpłatności za żywienie,

b)                     planowanie jadłospisów dekadowych zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywieszanie ich w kuchni i na tablicy informacyjnej,

c)                     planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich do dziennika żywieniowego,

d)                     prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego i sporządzanie rozliczeń miesięcznych oraz sporządzanie i rozliczanie miesięcznych raportów

e)                     nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni,

f)                      zaopatrywanie przedszkola w drobne sprzęty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe itp.,

g)                     troska o stan techniczny budynku i placu zabaw,

f) konserwator:

a)                     dbałość o mienie przedszkola a szczególnie o ogród przedszkolny (koszenie trawy, podlewanie roślin, odśnieżanie chodników, posypywanie ich piachem lub solą)

b)                     dbanie o estetyczny wygląd ogrodu,

c)                     wykonywanie drobnych prac naprawczych w ogrodzie i salach przedszkolnych,

d)                     pomoc przy robieniu zakupów dla przedszkola,

e)                     wykonywanie innych doraźnych poleceń kierownika do spraw gospodarczych i dyrektora placówki.

f)                      monitorowanie bezpieczeństwa na terenie przedszkola: pilnowanie, aby nikt nieupoważniony nie przebywał na terenie przedszkola, w budynku i na terenie ogrodu,

g)                     zgłaszanie do dyrektora lub osoby upoważnionej przez dyrektora w razie jego nieobecności, faktu przebywania osób nieupoważnionych na terenie placówki,

h)                    pilnowanie, aby drzwi wejściowe były zamknięte, a w czasie gdy dzieci przebywają na terenie ogrodu – również furtka wejściowa,

i)                      codzienne kontrolowanie ogrodu przedszkolnego pod kątem bezpieczeństwa /ocenie podlega m.in. stan urządzeń i zabawek ogrodowych, porządek na terenie placu zabaw/ oraz natychmiastowe eliminowanie ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia dziecka

 Utworzył/Odpowiada: Magdalena Kiliszek - 2013-12-03 14:45:51
Udostępnił: Magdalena Kiliszek - 2013-12-05 13:22:38
Zaktualizował: Magdalena Kiliszek - 2014-11-05 12:34:33

Pokaz rejestr zmian atrykułu