Strona główna => Dyrekcja i pracownicy => Nauczyciele

Zgodnie ze Statutem przedszkola:

§ 31

1.     W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, logopeda oraz psycholog, którzy prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą  i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy oraz szanują godność dziecka i respektują jego prawa.

2.           Nauczyciel obowiązany jest:

a)                             Rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

b)                             Wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju

c)                             Dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego i podnoszenia kwalifikacji

d)                             Kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

e)                             Dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów

 

3.     Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a)               planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b)              wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c)               prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz odpowiednie dokumentowanie tych obserwacji,

d)              stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

e)               odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.,

f)                współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno –pedagogiczną, zdrowotną itp.,

g)               planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

h)              dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

i)                eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

j)                współdziałanie z rodzicami lub prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem ich prawa do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

k)              prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l)                realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

m)             czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

n)              inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,

o)               realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

p)              nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchylenie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, których mowa w art. 6 (KN)

q)           nauczyciele dzieci sześcio- i pięcioletnich zobowiązani są do prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej. Nauczyciel do 30 kwietnia zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

4.      Nauczyciel nie może pozostawić w sali dzieci bez opieki upoważnionej do tego osoby dorosłej. O tym czy nauczyciel może opuścić stanowisko pracy decyduje dyrektor przedszkola lub inna osoba przez niego upoważniona

5.     W trakcie spacerów i wycieczek poza teren przedszkola nauczyciel powinien zapewnić dodatkową opiekę.

6.     Każde zajęcia edukacyjne muszą być na bieżąco odnotowane w dzienniku zajęć.

7.     Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola.

8.     Nauczyciel, pod którego opieką jest dziecko musi bezpośrednio i za każdym razem kontrolować, kto odbiera dziecko z przedszkola. W razie jakichkolwiek wątpliwości – legitymować przychodzące w tym celu osoby.

9.     Nauczyciel zaabsorbowany dzieckiem, któremu udziela pomocy, musi zapewnić reszcie grupy opiekę i pełne bezpieczeństwo.

10. Nauczyciel poza obowiązującym wymiarem pracy z dziećmi ma obowiązek:

a)               Brać udział w przygotowywaniu uroczystości organizowanych dla dzieci i przez dzieci oraz uczestniczyć w tych uroczystościach

b)              Brać udział w naradach roboczych, posiedzeniach rad pedagogicznych i spotkaniach zespołów roboczych

c)               Uczestniczyć w konferencjach metodycznych, szkoleniach mających na celu podnoszenie wiedzy pedagogicznej

d)              Organizować zebrania z rodzicami i zajęcia otwarte

e)               Dbać o powierzony sprzęt, pomoce dydaktyczne, prowadzić ewidencję zabawek i systematycznie kasować zniszczony i zagrażający bezpieczeństwu dziecka sprzęt

f)                Dbać o wygląd estetyczny Sali i przygotowywać dekoracje tematyczne i okresowe

g)               Sporządzać możliwe do wykonania w przedszkolu pomoce do zajęć dydaktycznych

11.        Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, który musi spełniać warunki określone odrębnymi przepisami.

 §

32

1.  Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a)               poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,

b)              ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c)               włączenia ich w działalność przedszkola.

§ 33

1.  Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

§ 35

1.  Logopeda w przedszkolu otacza opieką wszystkie uczęszczające dzieci, z zachowaniem pierwszeństwa dzieci 6 – letnich.

2.  W szczególności do zadań logopedy należy:

a)               prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci,

b)              diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej  poszczególnym wychowankom, we współpracy z wychowawcą dziecka

c)               prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla wychowanków, w zależności od rozpoznanych potrzeb,

d)              podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,

e)                współpraca z nauczycielami w grupach w celu minimalizowania skutków zaburzeń mowy,

f)                inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej, w zależności od potrzeb,

g)               diagnozowanie dzieci z zaburzeniami mowy,

h)              przeprowadzanie badania artykulacji, badanie diagnostyczne zgłaszanych dzieci,

i)                współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych,

j)                współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa dla rodziców,

k)              prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l)                aktywny udział w pracach zespołu do spraw pomocy psychologiczno –pedagogicznej

 

§ 36

1.     Psycholog w przedszkolu otacza opieką wszystkie uczęszczające dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pięcio – i  sześcioletnich.

2.     W szczególności do zadań psychologa należy:

a)               prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka,

b)              diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli,

c)               organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli,

d)              minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dziecka,

e)               wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programu wychowawczego przedszkola, o których mowa w odrębnych przepisach,

f)                prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

g)               aktywny udział w pracach zespołu do spraw pomocy psychologiczno –pedagogicznej

 

 Utworzył/Odpowiada: Magdalena Kiliszek - 2013-12-03 14:45:51
Udostępnił: Magdalena Kiliszek - 2013-12-05 13:22:38
Zaktualizował: Magdalena Kiliszek - 2014-01-24 16:25:02

Pokaz rejestr zmian atrykułu