Strona główna => Statut prawny => Statut przedszkola => Uczniowie i rodzice

 ROZDZIAŁ X

  WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

  § 31

1.      Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 - 6 lat.

2.      Dziecko może przebywać w przedszkolu  od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,                    w którym  kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

3.      W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

4.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5.      Dzieci w wieku 6 l jest objęte  obowiązkowym rocznym przygotowaniem  przedszkolnym.

6.      Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do  przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są zobowiązani dostarczyć odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko.

7.      W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej  niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.                                           

8.      Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły obwodu, w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz                     o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest pisemny wykaz dzieci sporządzony                             i przekazany do 30 września każdego roku szkolnego.

9.      Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola.

 

Prawa i obowiązki dzieci

 

§ 32

1.      W przedszkolu przestrzegana jest konwencja o prawach dziecka. Przedszkole uznaje, iż dziecko wymaga specjalnej opieki i ochrony. Ma ono niepodważalne prawa, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, rozwój osobowości i samorealizacji.

2.      Dzieci mają prawo do:

1)             opieki i pomocy ze strony dorosłych;

2)             bezpiecznych i   higienicznych warunków;

3)             korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia

4)             poszanowania ich godności osobistej i nietykalności;

5)             akceptacji i szacunku;

6)             zabawy jako podstawowej formy aktywności;

7)             właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania oraz nauczania-uczenia się zgodnie indywidualnymi potrzebami i możliwościami;

8)             wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb;

9)             aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych;

10)         bezkonfliktowego rozwiązywania problemów;

11)         pozytywnego wzmacniania przez dorosłych;

12)         spokoju i wypoczynku;

13)         ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

14)         życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wspomagania rozwoju i edukacji;

15)         korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.      W przedszkolu nie wolno stosować wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

4.      Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej to nie tylko prawa, ale obowiązki. Dzieci mają obowiązek:

1)           przestrzegać zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym zasad bezpieczeństwa;

2)           słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;

3)           szanować mienie przedszkola;

4)           zachowywać porządek i czystość;

5)           zgodnie współdziałać w zespole;

6)           szanować prawa innych, w tym do zabawy;

7)           szanować wytwory pracy innych;

8)           stosować formy grzecznościowe;

9)           akceptować indywidualność każdego dziecka;

10)       przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych;

11)       polubownie rozwiązywać konflikty;

12)       dbać o swój wygląd;

13)       informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach;

 Skreślania dziecka z listy wychowanków

   § 33

1.      Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną (uchwała) może skreślić dziecko z listy przyjętych                        do przedszkola w przypadku:

1)             zalegania z należnymi opłatami za 1 miesiąc;

2)             powtarzającego się nieterminowego regulowania należności;

3)             nie uczęszczania dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej  1 miesiąc;

4)             w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci;

5)             w przypadku częstego pozostawania dziecka w przedszkolu poza godzinami jego otwarcia;

Skreślenie dziecka na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nie wymaga uchwały rady pedagogicznej;

 2.             Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków w drodze uchwały rady pedagogicznej:

1)             uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą być  powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków;

2)             ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola;

3)             podjęcie uchwały o skreśleniu;

4)             pisemne poinformowanie rodziców o skreśleniu z listy;

5)             od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do odwołania do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia;

6)             po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków;

7)             w przypadku dziecka odbywającego roczny obowiązek przedszkolny zapewnia się dziecku realizację tego obowiązku w innym przedszkolu.Utworzył/Odpowiada: Magdalena Kiliszek - 2013-12-03 14:45:51
Udostępnił: Magdalena Kiliszek - 2013-12-05 13:22:38
Zaktualizował: Magdalena Kiliszek - 2018-02-19 12:25:51

Pokaz rejestr zmian atrykułu