Strona główna => Statut prawny => Statut przedszkola => Postanowienia szczególne i końcowe

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  34
  1. Obsługę administracyjno – księgową przedszkola prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli.
  1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu  i procedury  wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
  1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
  1. Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 35
1.     Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego. § 36
1.      Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola poprzez:
1)      zapoznanie z treścią statutu organów kolegialnych przedszkola w trakcie rady pedagogicznej oraz zebrania ogólnego rodziców;2)      udostępnienie statutu na żądanie podmiotom przedszkola i organom kontrolującym przez dyrektora przedszkola w placówce. § 37
1.      Tekst jednolity niniejszego statutu opracowano na podstawie zmian przyjętych uchwałą rady pedagogicznej nr 10/2017/2018 w dniu  27 listopada 2017 r.2.      Tekst ujednolicony   statutu wchodzi w życie z dniem  27 listopada 2017r.3.      Traci moc tekst jednolity statutu z dnia 15 września 2016 r.

 Utworzył/Odpowiada: Magdalena Kiliszek - 2013-12-03 14:45:51
Udostępnił: Magdalena Kiliszek - 2013-12-05 13:22:38
Zaktualizował: Magdalena Kiliszek - 2018-02-19 12:20:33

Pokaz rejestr zmian atrykułu