Strona główna => Statut prawny => Statut przedszkola => Postanowienia ogólne. Cele i zadania przedszkola

   ROZDZIAŁ I

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Ilekroć w Statucie mowa bez bliższego określenia o:

1)      Przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole nr 5 im. Kota w butach

       w Wołominie;

2)      dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola, o którym mowa   w pkt 1;

3)      kuratorze  – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty;

4)      nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu, o którym mowa                    w pkt 1;

5)      oddziale – należy przez to rozumieć oddział Przedszkola, o którym mowa w pkt 1;

6)      organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty;

7)      organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Wołomin;

8)      podstawie programowej – należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego;

9)      pracownikach – należy przez to rozumieć nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Przedszkolu, o którym mowa w pkt 1;

10)  radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola, o którym mowa                         w pkt 1;

11)  radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Przedszkola, o którym mowa   w pkt 1;

12)  radzie przedszkola – należy przez to rozumieć Radę Przedszkola, jeżeli została powołana;

13)  rodzicach/prawnych opiekunach – należy przez to rozumieć jednego z rodziców lub prawnych opiekunów dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu, o którym mowa w pkt 1;

14)  Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola, o którym mowa w pkt 1;

15)  wychowanku – należy przez to rozumieć wychowanka Przedszkola, o którym mowa w pkt 1;

16)  Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe.

§ 2.

1.      Przedszkole jest przedszkolem publicznym, którego założycielem i  organem prowadzącym jest Gmina Wołomin.

2.      Siedziba Przedszkola znajduje się w Wołominie przy ul. Broniewskiego 2,  05-200 Wołomin.

3.      Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

4.      Pełna nazwa Przedszkola brzmi: „Przedszkole nr 5 im. Kota w butach ”.

§ 3.

Podstawą prawną działalności Przedszkola jest:

1)   Ustalenie Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 17 maja 1980 r.;

2)   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 poz.59) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy;

3)   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół;

4)   niniejszy Statut.

  § 4.

1.      Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2.      Czas przeznaczony na realizację  bezpłatnej podstawy programowej ustala organ prowadzący.

 ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 § 5

1.        Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych).

2.        Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3.        Przedszkole umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

 4.        Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz  zapewnia opiekę i kształcenie specjalne  dla dzieci niepełnosprawnych.

 5.        Najważniejsze  cele i zadania:

 1)      Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2)      Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3)      Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4)      Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji

5)      Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6)      Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7)      Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8)      Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości  i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9)      Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną,                  w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10)  Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11)  Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12)  Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), różnymi środowiskami, organizacjami                      

 i instytucjami, uznanymi przez rodziców (prawnych opiekunów) za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13)  Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14)  Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15)  Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16)  Podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej dzieci.

17)  Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

18)  Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną.

19)  Zapewnienie  opieki, wychowania i  kształcenia specjalnego niepełnosprawnym wychowankom.

 

 Utworzył/Odpowiada: Magdalena Kiliszek - 2013-12-03 14:45:51
Udostępnił: Magdalena Kiliszek - 2013-12-05 13:22:38
Zaktualizował: Magdalena Kiliszek - 2018-02-19 12:17:45

Pokaz rejestr zmian atrykułu