Strona główna => Statut prawny => Statut przedszkola => Organizacja przedszkola

 

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA  PRACY PRZEDSZKOLA

Akusz organizacji przedszkola

§ 24

1.             Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji   przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia.

2.              Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdza  organ prowadzący Przedszkole.

3.             Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

1)             liczbę oddziałów;

2)             liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

3)             tygodniowy wymiar zajęć ;

4)             czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

5)             liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

6)             liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją                         o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

7)             liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;

8)             ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

4.    Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe organowi prowadzącemu przedszkole.

5.Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.

6.W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola do dnia 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

7.W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola po dniu 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

Organizacja  i czas pracy przedszkola

 

 

§ 25

1.      Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 125.

2.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

3.      W przedszkolu można utworzyć łącznie 5 oddziałów.

4.       Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

5.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący  przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

6.      Czas pracy przedszkola wynosi  11 godzin dziennie, w tym 5 godzin bezpłatnej opieki, wychowania i kształcenia w czasie ustalonym przez organ prowadzący tj. od 8.00 do13.00.

7.      Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.

8.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ten sam nauczyciel opiekuje się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.

9.      Na każdy oddział dodatkowo zatrudnia się woźna oddziałową, która współpracuje z nauczycielami w realizacji ich zadań.

10.  Przedszkole odpowiednio do potrzeb środowiskowych może prowadzić:

1)             kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych,  wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2)             Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

 

 

Formy pracy

 

 

§ 26

 

 

1.      Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów

2.      Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

3.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4.      Formami pracy w przedszkolu są:

1)             Zajęcia i zabawy dowolne

2)             Zajęcia obowiązkowe

a)             codzienne zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym zaplanowane i kierowane przez nauczyciela

b)             czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci

c)             spacery

d)             wycieczki

e)             uroczystości przedszkolne

3)   Sytuacje okolicznościowe.

5.      Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

6.       Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć dodatkowych i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

1)                      z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;

2)                      z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

7.      Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. 

 Utworzył/Odpowiada: Magdalena Kiliszek - 2013-12-03 14:45:51
Udostępnił: Magdalena Kiliszek - 2013-12-05 13:22:38
Zaktualizował: Magdalena Kiliszek - 2018-02-19 11:57:41

Pokaz rejestr zmian atrykułu