Strona główna => Statut prawny => Statut przedszkola => Organa przedszkola

 

 ROZDZIAŁ VI

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

   § 18

 

1.      Organami przedszkola są:

1)      dyrektor przedszkola

2)      rada pedagogiczna

3)      rada rodziców

 Dyrektor

§ 19

   1.             Dyrektor  jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz   pracowników administracji i obsługi.

 

 2.             Kompetencje dyrektora przedszkola:

1)             kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;

2)             organizuje  administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

3)             zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

4)             przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

5)             występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród      i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

6)             jest przewodniczącym rady pedagogicznej;

7)             prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej;

8)             realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

9)             wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

10)         powołuje zespoły zadaniowe do realizacji zadań statutowych przedszkola;

11)         sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy                     w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

12)         dokonuje oceny pracy nauczycieli;

13)         wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego;

14)         dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

15)         gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie;

16)         odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej;

17)         powierza po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący przedszkole i radę pedagogiczną dodatkowe stanowiska kierownicze w przedszkolu;

18)         dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego;

19)         sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

20)         wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

21)         zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji;

22)         w przypadkach określonych statutem skreśla dzieci z listy wychowanków, po wcześniejszym podjęciu takiej uchwały przez  radę pedagogiczną;

23)         przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

24)         ustala ramowy rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

25)         odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;

26)         zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

27)         ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych   z posiadaną dokumentacją;

28)         zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola;

 3.         W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz organem prowadzącym przedszkole i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

 4.         Stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji.

 5.         Współdziała z organizacjami związkowymi .

 6.         Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 7.         W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, jeśli nie utworzono takiego stanowiska, inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

  Rada pedagogiczna

 

 § 20

 

1.      Radę pedagogiczną tworzą dyrektor  jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu. 

2.      Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

3.      Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po każdym semestrze oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole  albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.  

4.      Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny   za  zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

5.      Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

6.      Kompetencje rady pedagogicznej:

1)      Kompetencje stanowiące:

a)      zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym roczny plan pracy;

b)      ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

c)      podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych;

d)      podejmuje uchwały w sprawach skreślenia  dziecka z listy dzieci uczęszczających                                   do przedszkola;

e)      zatwierdza zmiany w statucie;

f)       ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;

g)      zatwierdza regulamin rady pedagogicznej.

2)      Kompetencje opiniujące:

a)      opiniuje organizację pracy przedszkola;

b)      opiniuje projekt planu finansowego przedszkola;

c)      opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

d)      opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                           w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

e)      opiniuje programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku                               w przedszkolu.

3) Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:

a)  przygotowuje ramowy rozkład dnia i wnioskuje do dyrektora o zatwierdzenie;

b) opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata;

c)   opiniuje propozycje organu prowadzącego przedszkole dotyczącą zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola;

d) opiniuje decyzje dyrektora przedszkola o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska kierowniczego;

e)    może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego;

f)  wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola;

g)  rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców;

h)  deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od oceny pracy nauczyciela.

 7.      Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8.      Członków rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw omawianych na zebraniach, w szczególności informacje dotyczące konkretnych osób i dzieci.

9.      Do realizacji zadań statutowych przedszkola, dyrektor powołuje spośród członków rady pedagogicznej  zespoły nauczycieli. Powołanie zespołów może być na czas określony lub nieokreślony. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora przedszkola na wniosek tego zespołu.

10.  Dyrektor przedszkola, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników przedszkola.  W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tego przedszkola.

11.  Zespół zadaniowy określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

 Rada Rodziców

§ 21

 1.      W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.

 2.      Radę rodziców tworzą  przedstawiciele rad oddziałowych ( 1 osoba), wybranych w tajnych wyborach przez  rodziców dzieci danego oddziału. Podczas wyborów jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun) .

 3.      Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

 4.      Rada rodziców działa w oparciu o własny regulamin zgodny z ustawą prawo oświatowe i  statutem przedszkola.

 5.      Kompetencje rady rodziców:

1)      może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

2)      opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola;

3)      opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

4)      opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego;

5)      może wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

6)      deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela;

7)      deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

8)      wnioskuje wspólnie z dyrektorem o ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkola;

9)      wnioskuje o nadanie, zmianę lub uchylenie imienia przedszkola;

 6.      W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  regulamin rady rodziców.

 Zasady współdziałania organów przedszkola

 

 

 

 

 

§ 22

1.Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie rozwoju dzieci, ich dobro  i bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola.

 2. Dyrektor przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji między organami przedszkola.

 3. W zebraniach rady rodziców może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola i ewentualnie inni członkowie rady pedagogicznej.

 4. W zebraniach rady pedagogicznej w miarę potrzeb i po wcześniejszym ustaleniu może brać udział rada rodziców lub jej przedstawiciele.

 5. Dyrektor przedszkola informuje radę pedagogiczną oraz radę rodziców o wynikach ewaluacji zewnętrznej.

 Sposób rozwiązywania sporów między organami i innymi podmiotami przedszkola

 

 § 23

 

 

 1.      Między organami Przedszkola ustala się następujący tryb  rozwiązywania sporów: Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwienia sporów w toku:

 

1)      indywidualnych rozmów;

2)      posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej – w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku;

3)      posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej z udziałem przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku;

4)      w  przypadku nierozstrzygnięcia sporu można złożyć odwołanie:

a)      w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej - do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

b)      w zakresie spraw finansowo-administracyjnych - do organu prowadzącego.

2.      Dyrektor, Rada Pedagogiczna, rodzice  powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu w toku:

1)      indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami;

2)      indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami, z udziałem Dyrektora;

3)      indywidualnej rozmowy Dyrektora z rodzicami lub z udziałem nauczyciela i specjalistów, np.: psychologa, logopedy;

4)      zebrania z rodzicami zorganizowanego na wniosek rodziców, nauczycieli bądź Dyrektora,  w ciągu 14 dni od złożenia wniosku do Dyrektora Przedszkola;

5)      zebrania z rodzicami zorganizowanego na wniosek rodziców, nauczycieli bądź Dyrektora z udziałem przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w ciągu 30 dni  od złożenia wniosku do Dyrektora Przedszkola.

 Utworzył/Odpowiada: Magdalena Kiliszek - 2013-12-03 14:45:51
Udostępnił: Magdalena Kiliszek - 2013-12-05 13:22:38
Zaktualizował: Magdalena Kiliszek - 2018-02-19 11:44:35

Pokaz rejestr zmian atrykułu