Strona główna => Statut prawny => Statut przedszkola => Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 Rozdział IX 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

Nauczyciele 

 

§ 29

1.       W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2.      Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3.      Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy.

4.       Nauczyciel Przedszkola jest obowiązany:

1)      rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz z podstawowymi funkcjami Przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć  organizowanych przez Przedszkole;

2)      wspierać każde dziecko w jego rozwoju;

3)      dążyć do pełni własnego rozwoju osobistego;

4)      wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5)      dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

6)      podczas prowadzenia zajęć ruchowych winien zwrócić szczególną uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydolność organizmu dziecka, dobierając ćwiczenia o odpowiednim stopniu  trudności i intensywności.

5.         Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.

1)      W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi albo na ich rzecz oraz inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola.

6.        Nauczyciel Przedszkola,  poza obowiązującym wymiarem czasu pracy z dziećmi, ma obowiązek:

1)        brać udział w przygotowaniu uroczystości organizowanych dla dzieci i przez dzieci, uczestniczyć w tych uroczystościach;

2)        brać udział w pracach zespołów, posiedzeniach Rady Pedagogicznej, konferencjach metodycznych, szkoleniach mających na celu podnoszenie wiedzy pedagogicznej;

3)        organizować stałe spotkania z rodzicami ;

4)        organizować zajęcia otwarte dla rodziców;

5)        organizować wspólnie z rodzicami wycieczki dla dzieci i brać czynny udział w ich realizacji;

6)        dbać o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkolny;

7)        realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci;

8)        znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy pierwszej szkoły podstawowej.

  1. Nauczyciel odpowiada materialnie za powierzony sprzęt i pomoce, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

  2. Nauczyciel systematycznie planuje swoją pracę w oparciu o:

1)      wybrany program wychowania przedszkolnego, dopuszczony do realizacji w danym roku szkolnym;

2)      plany pracy opracowane na potrzeby każdej grupy wiekowej;

3)      roczne plany pracy;

4)      plan nadzoru pedagogicznego;

5)      wnioski z ewaluacji wewnętrznej;

6)      dokumentację opracowaną na potrzeby pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

8.      Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać  inne czynności zlecone przez  Dyrektora niewymienione wyżej, lecz wynikające z działalności statutowej Przedszkola.

§ 30.

1.      Nauczyciel realizując zadania pedagogiczne:

1)   sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi oraz odpowiada, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo;

2)   tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, a naczelną zasadą pracy nauczyciela Przedszkola jest dobro dziecka i poszanowanie jego godności osobistej;

2.      Nauczyciel zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:

1)      realizację wybranego programu wychowania przedszkolnego;

2)      stosowanie właściwych metod pracy z dziećmi;

3)      systematyczne przygotowywanie się do zajęć;

4)      pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć;

5)      właściwe prowadzenie dokumentacji działalności pedagogicznej.

 

 

3.      W zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole, nauczyciel jest obowiązany:

1)     otoczyć każde dziecko troskliwą opieką od chwili  przyjścia do Przedszkola i przejęcia go od osoby przyprowadzającej do momentu przekazania go innemu nauczycielowi lub osobie odbierającej dziecko;

2)     organizować zabawy i zajęcia z dziećmi, w czasie których jako pomoce używane są przedmioty ostre mogące być przyczyną nieszczęśliwego wypadku (np. nożyczki, łopatki, grabie itp.), w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo dzieciom;

3)   w czasie  wycieczek zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo i dyscyplinę wśród dzieci, a także zadbać o dostateczną liczbę osób dorosłych zapewniających opiekę dzieciom. Jeżeli względy organizacyjne nie pozwalają zapewnić dostatecznej liczby osób dorosłych z personelu Przedszkola, nauczyciel może zwrócić się o pomoc do rodziców;

4)   uzyskać na piśmie zgodę rodziców na wyjścia z dzieckiem poza teren Przedszkola - na początku roku szkolnego, najpóźniej podczas pierwszego zebrania informacyjnego;

5)     wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren Przedszkola zgłaszać Dyrektorowi Przedszkola na dzień przed planowanym wyjściem poprzez wypełnienie karty wyjścia oraz wpisywanie wyjścia do dziennika zajęć;

6)     każdorazowo powiadomić  na piśmie rodziców o planowanej wycieczce autokarowej, przedstawić im program wycieczki i uzyskać  pisemną zgodę rodziców na wyjazd dziecka;

7)   dopilnować, by dzieci samowolnie  nie wychodziły z sali zabaw, jedynie z całą grupą, pod jego opieką lub opieką nauczyciela specjalisty lub prowadzącego zajęcia dodatkowe, jeżeli organizacja tych zajęć tego wymaga;

8)   zakończyć pracę dopiero po przekazaniu dzieci z danego oddziału drugiemu nauczycielowi.

 

 

4.      Nauczyciel jest zobowiązany do pracy w godzinach ponadwymiarowych w sytuacji, która wskazuje na konieczność zapewnienia grupie opieki wychowawczej i bezpieczeństwa dzieciom, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5.      Nauczyciel i pracownicy obsługi pracujący w Przedszkolu uczestniczą w planowanych uroczystościach, wycieczkach i innych imprezach (np.: pikniki, festyny, przeglądy, spartakiady),

6.      W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Statutem nauczyciel działa zgodnie z obowiązującym prawem.

7.      W wypełnianiu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, nauczycieli wspomagają wszyscy pracownicy .

§ 31.

 

1. Realizując zadania związane z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo – dydaktycznej, ponosząc odpowiedzialność za jej jakość, nauczyciel w szczególności:

1) aktywnie uczestniczy w opracowaniu rocznego programu rozwoju Przedszkola, planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, planów współpracy z rodzicami i najbliższym środowiskiem, planów wycieczek, planów uroczystości przedszkolnych i innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora Przedszkola;

2) sporządza miesięczne plany pracy, które odzwierciedlają założenia zawarte w rocznym programie rozwoju Przedszkola, zawierają zadania lub treści programowe realizowanego w danym oddziale programu wychowania przedszkolnego, sposoby realizacji, dostosowane do nich formy i metody pracy, z uwzględnieniem warunków, potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków;

3) uczestniczy w ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu w zakresie określonym w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora Przedszkola poprzez: monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, konstruowanie odpowiednich narzędzi badawczych, analizę ilościową i jakościową zebranych wyników badań, a także dokonywanie ewaluacji pracy  w celu podnoszenia jakości;

4) analizuje i ocenia realizowany program wychowania przedszkolnego;

5) prowadzi na bieżąco dokumentację pedagogiczną:

a) dziennik zajęć,

b) karty obserwacji rozwoju dziecka,

c) plany pracy z dziećmi,

d) protokoły spotkań, zebrań z rodzicami;

e) inne  dokumenty wymagane przepisami prawa.

 

 

§ 32.

1.      Do zadań nauczyciela należy prowadzenie stałej obserwacji   pedagogicznej dziecka i jej dokumentowanie.

2.      Karta obserwacji i karta pracy indywidualnej z dzieckiem zawiera datę wpisu i podpis osoby dokonującej wpisu. W celu przeprowadzenia pełnej diagnozy gotowości szkolnej dziecka oraz opracowania planu pracy z dzieckiem, nauczyciel ma prawo zasięgnąć opinii specjalistów zatrudnionych w Przedszkolu.

3.      Prowadzenie obserwacji pedagogicznej ma na celu:

1)         rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji   o sposobie dokumentowania obserwacji decyduje nauczyciel w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola;

2)         prowadzenie bieżącej diagnozy - sposób prowadzenia i dokumentowania diagnozy określa realizowany program wychowania przedszkolnego, z wynikami diagnozy nauczyciel zapoznaje rodziców dziecka;

3)   wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenie kierunków pracy z dzieckiem,  opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

4)   dysponowanie wiedzą o postępach dziecka, którą nauczyciel systematycznie przekazuje rodzicom;

5)   wydanie rodzicom dziecka objętego rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym informacji o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły  

 

§ 33.

1.      Nauczyciel ma prawo do:

1)      realizacji procedury awansu zawodowego;

2)      doskonalenia i rozwoju osobistego;

3)      do szacunku i poszanowania jego praw pracowniczych;

4)      korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, pomocy specjalistów zatrudnionych w Przedszkolu, nauczycieli z bogatszym doświadczeniem zawodowym, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek oraz instytucji oświatowych  i naukowych.

 

 Specjaliści 

 

§ 34.

1.             Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.

2.             Zadania specjalistów:

1)              Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy:

a)             prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci;

b)             diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci;

c)              udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich   do rozpoznanych potrzeb;

d)             minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci;

e)              inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

f)              pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

g)              wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2)              Do zadań logopedy w przedszkolu należy:

a)             diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

b)             prowadzenie terapii logopedycznej;

c)              prowadzenie porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

d)             podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

e)              wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3)              Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:

a)             prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

b)            prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć  o charakterze terapeutycznym;

c)             podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami uczniów;

d)            wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4)             Do zadań pedagoga specjalnego należy:

a)             prowadzenie wspólnie z  nauczycielami przedszkola zajęć edukacyjnych;

b)             realizacja wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami zintegrowanych działań   i zajęć, określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

c)             prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej  z dziećmi niepełnosprawnymi;

d)            w miarę potrzeb prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi;

e)             udział, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie IPET, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

 

f)             pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form  i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Pracownicy niepedagogiczni

 

§ 35

1.      1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2.      2. Podstawowym zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3.     3.  Wszyscy pracownicy są zobowiązani  natychmiast reagować na:

1)             wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,

2)             osoby postronne, przebywające na terenie Przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.

 4.        Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor Przedszkola

  5.        Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy. 

 

 Utworzył/Odpowiada: Magdalena Kiliszek - 2013-12-03 14:45:51
Udostępnił: Magdalena Kiliszek - 2013-12-05 13:22:38
Zaktualizował: Magdalena Kiliszek - 2018-02-19 11:41:10

Pokaz rejestr zmian atrykułu